הסדרת עיסוק ורישוי מקצועות
משרדנו עוסק בייצוג בעלי מקצועות המחייבים קבלת רישוי או הסמכה אל מול הרשויות הרלבנטיות, בעניינים שונים הנוגעים לרישוי והסמכה, כגון סירוב לרישום בפנקס או במרשם מקצועי, אי הכרה בהשכלה מתאימה ועוד

מקצועות רבים מחייבים קבלת רישוי או הסמכה מרשויות המדינה:

בתחום הבריאות, הרפואה ועבודה סוציאלית – כגון רופאים, פסיכולוגים, עובדי סיעוד (אחיות ואחים),  פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאלים;

בתחום התכנון והבניה – כגון אדריכלים, מהנדסים, הנדסאים, טכנאים, חשמלאים;

בתחום הבטיחות – כגון בודקי מעליות, בודקי קרינה, מפעילי עגורנים (עגורנאים), בודקי לחץ, ממוני בטיחות;

בתחום הרכב – כגון מנהלי מוסכים, בוחני רכב, שמאי רכב;

וכן בתחומים נוספים.

 

הצורך בייצוג משפטי מול גופי הרישוי וההסמכה עשוי להתעורר בסיטואציות שונות:

  • סירוב לתת רישיון או הסמכה, או סירוב לרישום במרשם או בפנקס הרלבנטי (כגון רישום בפנקס המהנדסים, פנקס הפסיכולוגים, פנקס האחים והאחיות).
  • סירוב להכיר בהשכלה מתאימה לצורך קבלת רישיון או הסמכה.
  • סירוב להכיר בעמידה בתנאים הנדרשים לצורך קבלת רישיון או הסמכה.
  • סירוב לאפשר התמחות במקצועות שהדבר נדרש, או סירוב להכיר בתקופת התמחות (או בחלק מתקופת ההתמחות), במקום בו בוצעה ההתמחות וכיוב’
  • כישלון בבחינה לצורך רישוי או הסמכה.
  • שלילת הסמכה או רישיון לעסוק במקצוע – בין אם שלילה זמנית (השעיה, התליית רישיון או הסמכה), ובין אם שלילה קבועה.
  • הצבת דרישות מופרזות, בלתי מוצדקות או פסולות לצורך רישוי או הסמכה.
  • הליכים משמעתיים.

אנו עוסקים, בין היתר, בתחומים הבאים:

רישוי והסמכה במקצועות הבריאות והרפואה

על פי חוק נדרשים המעוניינים לעסוק במקצועות הרפואה, רפואת השיניים, במקצועות הפרא-רפואיים, בפסיכולוגיה ובמקצועות נוספים, ברישיון או הסמכה מטעם משרד הבריאות.  במרבית המקצועות, על המועמדים לעמוד בבחינת רישוי ממשלתית.

משרד הבריאות עוסק ברישוי בעלי מקצוע העוסקים במקצועות הבריאות והרפואה הקבועים בחוק באמצעות אגף רישוי מקצועות רפואיים, מערך הפסיכולוגיה ומינהל הסיעוד.

המקצועות המצריכים רישוי הם רפואה כללית, רפואת שיניים, רוקחות, עוזרי רוקחים, אופטומטריה ואורטופטיקה, היפנוזה, גנטיקה קלינית, עובדי מעבדה רפואית, קלינאות תקשורת, דיאטנות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, טכנאות שיניים, שינניות, סיעוד ופסיכולוגיה.

הסמכה בפסיכולוגיה ורישום בפנקס הפסיכולוגים

משרדנו עוסק בייצוג פסיכולוגים מול משרד הבריאות, מועצת הפסיכולוגים וגופים אחרים, בעניינים הנוגעים לרישום בפנקס הפסיכולוגים, הכרה בתקופת התמחות ועוד.

העיסוק בפסיכולוגיה במדינת ישראל, משלב הקבלה להתמחות ועד לרישום בפנקס הפסיכולוגים, מוסדר בכמה רבדים: חוק הפסיכולוגיה, תקנות הפסיכולוגיה וכן הנחיות אשר נקבעו על ידי מועצת הפסיכולוגים והפסיכולוגית הראשית.

ההתמודדות מול מועצת הפסיכולוגים ויתר הגורמים במערכת אינה תמיד פשוטה, ופסיכולוגים רבים נתקלים בקשיים מסוגים שונים. משרדנו עוסק בייצוג מול כלל הגורמים הרלבנטיים ובהליכים משפטיים בסוגיות אלה.

רישוי והסמכה בעבודה סוציאלית

רישום ורישוי של עובדים סוציאלים מתבצע על בסיס חוק העובדים הסוציאליים, התשנ”ו-1996, ע”י רשם העובדים הסוציאליים.

סעיף 2 בחוק קובע כי “עובד סוציאלי – מי שכשיר להיות עובד סוציאלי לפי חוק זה והוא רשום בפנקס העובדים הסוציאליים” וכי “השר ימנה עובד במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בעל השכלה אקדמאית שיכהן כרשם העובדים הסוציאליים”.

על פי החוק כשיר להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים “כל מועמד שהוא בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר עפ”י חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח – 1958” וכן “כל מועמד שהוא בעל תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה / בי”ס ללימודי עבודה סוציאלית בחו”ל, והשר הכיר במוסד או בביה”ס לאחר התיעצות עם המועצה לעבודה סוציאלית”.

רישוי מקצועי והסמכה בתחום תכנון ובניה

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

רישום ורישוי של מהנדסים ואדריכלים מוסדר ע”י חוק המהנדסים והאדריכלים התשי”ח-1958 והתקנות שנקבעו מכוחו.

תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ”ז – 1967 קובעות סדרת פעולות אשר רק מהנדסים או אדריכלים בעלי רישיון רשאים לבצע.

רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות אשר הם בעלי הסמכויות הרלבנטיות לסוגיית רישום מהנדסים ואדריכלים על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958 פועלים באמצעות ובסיוע היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים במשרד הכלכלה.

רישום המהנדסים והאדריכלים מתבצע בענפים ובמדורים שונים בהתאם להתמחות המסוימת.

לעיתים עשוי מועמד לרישום או רישוי להידרש להופיע בפני ועדה מקצועית מייעצת לרשם על-מנת לבחון את הכשרתו האקדמית (לצורך רישום) או המעשית (לצורך רישוי). כמו כן עשוי מועמד להידרש להציג עבודות שביצע או הציג ולהשיב לשאלות שונות לגביהן.

להליך שלושה שלבים עיקריים:

רישום – לבעלי תואר ראשון בהנדסה או אדריכלות, בתנאי שהתעודה והמוסד הוכרו על ידי הרשם.

התמחות וניסיון מקצועי – ביצוע תקופת התמחות או רכישת ניסיון מקצועי בהתאם לתחום.

רישוי  –שלב מתקדם של הסמכה הניתן למהנדס או אדריכל רשום.

 רישום הנדסאים וטכנאים

רישום הנדסאים וטכנאים מוסדר ע”י חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2012.

רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים מקנה הכרה בתואר הנדסאי או טכנאי מוסמך ומהווה אישור לעיסוק בתחומים בהם החוק מחייב רישום, כגון אדריכלות, בניין, חשמל, עיצוב פנים ועוד.

הרישום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים נעשה על-ידי היחידה לרישום הנדסאים וטכנאים באגף רישום ורישוי עיסוקים במשרד הכלכלה.

רישוי בתחום החשמל

חוק החשמל, תשי”ד-1954 קובע שכל העוסק בביצוע עבודות חשמל חייב להיות בעל רישיון חשמל תקף המתאים לסוג העבודה בחשמל.

החוק מגדיר “ביצוע עבודות חשמל” כהתקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמל לרבות השגחה על ביצוע עבודות כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה.

קיימים סוגים שונים של רישיונות לביצוע עבודות חשמל, המתאימים לסוגים השונים של עבודות החשמל. על כל רישיון חשמל מצוין במפורש מהן סמכויות החשמלאי הנושא את הרישיון.

“היחידה לרישוי חשמלאים” במשרד הכלכלה היא הגוף שבאמצעותה ובסיועה פועל המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל  שהינו בעל הסמכות על פי החוק והתקנות להעניק רישיונות לעסוק בביצוע עבודות חשמל וכן לפסול רישיונות חשמל או להגבילם.

תחומים נוספים