חופש המידע

חופש המידע

למשרד ניסיון רב בפניות ועתירות לבתי המשפט לפי חוק חופש המידע.

חוק חופש המידע מעניק לכל אזרח ותושב בישראל זכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק. אדם יכול לבקש מידע הנוגע לעצמו, או מידע כללי, ואף אינו חייב לנמק את בקשתו.

יש חשיבות רבה לניסוח נכון ומדויק של בקשת המידע, באופן אשר מצד אחד יביא לקבלת מידע מירבי ומיטבי ויצמצם את יכולתן של הרשויות “להתחמק” ממסירת מידע, ומצד שני יהווה בסיס טוב לעתירה לבית המשפט במקרה הצורך.

פניות לפי חוק חופש המידע עשויות להיות רלבנטיות במקרים שונים, למשל:

בקשת מידע אישי: בקשת מידע – פרטים, מסמכים וכיוב’ – הנוגע למבקש ואשר מצוי אצל רשות ציבורית מסוימת. כך, לדוגמא, בקשה לקבלת מסמכים הרלבנטיים להחלטת הרשות בעניינו של המבקש.

בקשת מידע כללי לצורך הליך קונקרטי: בקשת מידע הנוגע להתנהלות הרשות באופן כללי, אשר עשוי לסייע בהתמודדות עם החלטת הרשות במסגרת הליך מסוים. לדוגמא, מידע אשר עשוי להראות כי הרשות חרגה מן האופן בו היא מתנהלת במקרים אחרים או על מנת לקבל נתונים רחבים אשר אינם תומכים בהחלטת הרשות או רלבנטיים לגביה.

בקשת מידע לצרכים ציבוריים: בקשת מידע הנוגע להתנהלות הרשות באופן כללי משיקולים ציבוריים, על מנת לחשוף את התנהלות הרשות ולהעמידה לביקורת ציבורית. בקשת מידע לצרכים מסחריים: בקשת מידע ונתונים הרלבנטיים לצורך קבלת תמונה רחבה של הרגולציה הקיימת בתחום מסויים, היקף מתן היתרים ורישיונות מסוגים מסוימים וכיוצא באלה, לצורך קבלת החלטות בגופים מסחריים, גיבוש אסטרטגיה עסקית, ועוד. בקשת מידע לצרכי מחקר: בקשת מידע ונתונים לצורך עריכת מחקרים אקדמיים או אחרים, כתיבת מאמרים וכיוב’

חוק חופש המידע מציב מגבלות שונות על הזכות לקבלת מידע:

מגבלות על סוגי הגופים אשר חוק חופש המידע חל עליהם – חוק חופש המידע אינו חל על גופים כגון השב”כ, המוסד, הועדה לאנרגיה אטומית והרשות להגנה על עדים.

מגבלות על סוג המידע אשר ניתן לקבל. מגבלות אלה נחלקות למידע אשר אסור לרשות למסור ולמידע אשר הרשות אינה חייבת למסור.

למשל, לרשות אסור למסור מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בבטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם.

לעומת זאת, רשות רשאית אך אינה חייבת למסור מידע על פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות, תרשומות של התייעצויות פנימיות (למעט התייעצויות הקבועות בדין), ידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות הציבורית שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור, ועוד.

מגבלות בשל קושי באיתור המידע. החוק קובע כי הרשות רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה, כאשר המידע נוצר או נתקבל למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי של ממש, ועוד.

תחומים נוספים