בג”ץ קבע כי המדינה הפרה את חובת התייעצות בין הגורמים הנוגעים בדבר ומשכך נפל פגם בהליך המנהלי שסופו באישור הנוהל – המתנה הענקת רישיון לייבוא חיטה בפטור ממכס ברכישה של חיטה ממגדלי חיטה מקומיים. יחד עם זאת נקבע כי אין בכך כדי לפסול את הנוהל.

במוקד העתירה, אשר הוגשה ע”י פורום תחנות הקמח בהתאחדות התעשיינים, עמד ההסדר המכונה “הסדר הלינקג'”, לפיו קבלת רישיון יבוא חיטה בפטור ממכס מבוססת על תנאי עיקרי של רכישת חיטה מקומית בכמות מסויימת ובתעריף נקוב, מקבלנים של מלאי חירום, אשר בתורם רוכשים את החיטה ממגדלים מקומיים ואשר עמם מתקשר משרד החקלאות במסגרת מכרזים פומביים.

בפסק הדין דחה בג”ץ את הטענה לפיה יש פסול באצילת הסמכות לטיפול בעניין זה משר הכלכלה למשרד החקלאות. השופטת דפנה ברק-ארז מציינת בעניין זה, כי אמנם יש צדק בעמדה עקרונית המסתייגת ב”אצילה אופקית”, אולם לא מדובר באיסור מוחלט. במקרה זה היא קובעת כי “דומה שאצילת סמכות לגורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד החקלאות היא מתבקשת בהתחשב במאטריה שבה מדובר ובעובדה שהמומחים הרלוונטיים לתחומי הייבוא השונים נמצאים במקרים רבים במשרדי ממשלה אחרים. טיפול במכלול הרחב של תנאים לייבוא באופן בלעדי על-ידי שר הכלכלה – בנושאים שבחלקם רחוקים מאד מתחום המומחיות של גורמי המקצוע במשרד הכלכלה – אינו נראה יעיל ורצוי”.

עוד דחתה השופטת ברק-ארז את טענת העותרים, לפיה מדובר בפגיעה שאינה מוצדקת ואינה מידתית בחופש העיסוק של טחנות הקמח.

לעומת זאת, בג”ץ קיבל את טענת העותרים כי נפל פגם בהתנהלות המדינה בקביעת הנוהל, משום שלא קיימה הליך התייעצות עובר לאישור הנוהל לשנת 2016, כפי שמחייבת החלטת הממשלה בעניין זה. יחד עם זאת, קבעו השופטים כי בנסיבות העניין אין מקום לפסול את הנוהל מטעם זה בלבד. בנוסף לכך שאין מדובר בהפרה של חובת התייעצות הקבוע בחוק אלא במגבלה שהממשלה הטילה על עצמה, ראו השופטים חשיבות בכך שבמישור המהותי עמדתו של משרד החקלאות מקובלת על משרד הכלכלה, כפי שמלמדות תוצאותיה של התייעצות מאוחרת שנעשתה, ובכך התקיימו בסופו של דבר שתי התייעצויות בדיעבד. השופטת ברק-ארז מציינת בעניין זה כי “כידוע, כאשר התקיים תחליף סביר לדרישה הפרוצדורלית שהופרה על ידי הרשות, הדבר מהווה שיקול כנגד החמרה עם הרשות במישור הסעד. זאת, להבדיל ממקרה שבו לא קיומו הדרישות הפרוצדורליות כלל”.

בנסיבות אלה, על אף הפגם שנפל בהליך, אושר הנוהל והעתירה נדחתה.

לפסק הדין המלא: בג”ץ 6644/16 התאחדות התעשיינים בישראל – פורום טחנות הקמח נ’ שר הכלכלה והתעשייה