ביהמ”ש קבע כי מנגנון עדכון תעריפי הדיור לשיקום נכי נפש בקהילה, אשר נקבע בדו”ח “ועדת התעריפים” שהקים משרד הבריאות, מהווה הבטחה שלטונית מחייבת ועל כן המדינה מחויבת לפעול בהתאם לכך.

בכך קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה את תביעת פורום יזמי הוסטלים בבריאות הנפש נגד משרד הבריאות.

בין היתר נקבע בפסק-הדין כי ההתקשרות בין ספקי השירותים והמדינה היא אמנם התקשרות חוזית, אולם מעצם העובדה שהחוזים נכרתו עם המדינה, חלים על ההתקשרויות החוזיות שנוצרו גם נורמות מתחום המשפט הציבורי.

בית המשפט בחן את ההודעה שנשלחה בתאריך 8.9.2013 מסמנכ”ל לתכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות, לספקי שירותי הדיור בתחום שיקום נכי הנפש בקהילה. בהודעה זו נמסר כי הוחלט ליישם בשינויים שונים את מסקנותיה של הועדה שמונתה לבחון את הנושא (“ועדת תעריפים משרדית לנושא תעריפי שירותים הכלולים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי”), אשר קבעה התעריפים למסגרות הדיור השונות, המטפלות בנכי נפש ואת המשקלות המומלצים לעדכון התעריפים.

מבחינת מסמך זה הגיע בית המשפט למסקנה, שמדובר בהבטחה שלטונית מובהקת. ועדת התעריפים מונתה כדי לבחון את שאלת עדכון התעריפים לאור מחלוקות חוזרות ונשנות בין הצדדים ביחס למנגנון עדכון התעריפים. אימוץ דו”ח ועדת התעריפים, נועד להשלים את המנגנון החסר ולייצר “שקט תעשייתי” מצד ספקי השירות, הנושאים בנטל הטיפול בנכי הנפש בקהילה, כמו גם להבטיח את איכות השירות שמקבלים החוסים במסגרות הדיור השונות.

בפסק הדין הדגיש בית המשפט כי ניכר  שאימוץ דו”ח ועדת התעריפים נעשה לאחר שיקול דעת, ומקום בו נמצא כי יש צורך בהתאמות שונות, בין אם “לטובת” ספקי השירות ובין אם “לרעתם”, הדבר הובהר והוסדר. אף נושאי התפקידים החתומים על המכתב הם הגורמים המוסמכים לקבל את ההחלטה לאמץ את דו”ח ועדת התעריפים, והם הגורמים המוסמכים להוציא את ההחלטה אל הפועל.

בנסיבות אלה נקבע כי “ההבטחה השלטונית המגולמת במסמך הייתה ברורה ומכוונת, ונועדה לייצר בסיס לשיתוף פעולה מצדם של ספקי השירותים. אימוץ דו”ח ועדת התעריפים לא נועד להעניק מתנות חינם לספקי השירותים, אלא נועד ליצור בסיס ראוי לעדכון התעריפים, כדי שבראש ובראשונה משרד הבריאות עצמו, יבטיח לנכי הנפש בקהילה את התנאים הדרושים להם, והמגיעים להם על פי חוק השיקום. זאת ועוד, על תוקפה המחייב של ההחלטה אנו לומדים מכך, שהנתבעת עצמה החלה להוציאה אל הפועל, ועדכנה את תעריפי סל שירותי השיקום לפי המלצות ועדת התעריפים.

בית המשפט הוסיף והכריע במחלוקות נקודתיות בין הצדדים בעניין עדכון התעריף לפי השינויים בשכר המינימום, עדכון שכר העובדים הסוציאליים, עדכון שכר האחיות בהוסטל כוללני ועדכון רכיב הקניות כלפי מטה.

בשורה התחתונה נתן בית המשפט פסק דין הצהרתי הקובע כך:

(א) מנגנון עדכון תעריפי הדיור לשיקום נכי נפש בקהילה, אשר נקבע בדו”ח ועדת התעריפים, אומץ על ידי הנתבעת והוא מחליף את מנגנון עדכון התעריפים שנקבע בחוזי ההתקשרות עם ספקי השירותים החברים בפורום התובע. על כן, הנתבעת הייתה, ועודנה, חייבת לעדכן את תעריפי השיקום לדיור לפי המלצות ועדת התעריפים, וההבהרות שהובהרו במכתבים מהתאריכים 8.9.2013 ו- 10.10.2013. מצב זה יעמוד בתוקפו כל עוד לא ייחתמו הסכמים חדשים להפעלת מסגרות דיור לשיקום נכי נפש בקהילה.

(ב) בעת שינוי שכר המינימום במשק, על הנתבעת לעדכן את משקל רכיב השכר בשיעור של 50%, וזאת על פי המלצות ועדת התעריפים, כפי שנקבע בדו”ח ועדת התעריפים.

(ג) בעקבות עדכון שכר המינימום לעובדים הסוציאליים, היה על הנתבעת לעדכן את משקל רכיב השכר לעובדים המקצועיים בשיעור העדכון.

(ד) בעקבות עדכון שכר האחיות, על משרד הבריאות לעדכן את משקל רכיב השכר, על פי משקל סקטור האחיות בהוסטלים לחוסים עם בעיות גופניות בלבד.

(ה) עדכון רכיב הקניות יעשה על פי עליית המדד, ואין לעדכן את רכיב הקניות כלפי מטה, כאשר מדד המחירים לצרכן יורד.

(ו) ככל שהפועל היוצא מההצהרות שלעיל מביא לכך שספקי השירותים החברים בפורום התובע זכאים לקבל תשלומים (דהיינו – הפרשים), על הנתבעת לשלם לספקים את התשלומים המגיעים להם, לרבות ריבית והפרשי הצמדה, בתוך זמן סביר מיום שספקי השירותים יגישו חשבוניות בגין התשלומים המגיעים להם.

(ז) למען הסר כל ספק, וכדי למנוע מחלוקות בעניינים דיוניים בעתיד, כל אחד מחברי הפורום, שימצא כי הנתבעת אינה מקיימת את חובתה לשלם לו התשלומים המגיעים לו בעקבות הצורך לעדכן את התעריפים על פי דו”ח ועדת התעריפים, בעבר או בעתיד, יהיה רשאי להגיש תביעה כספית מתאימה לבית המשפט המוסמך.

בנוסף חייב בית המשפט את המדינה בתשלום הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בסך 15,000 ש”ח.

לפסק הדין המלא (מאתר נבו): ה”פ (חי’) 9600-11-16‏ ‏ פורום יזמי הוסטלים בבריאות הנפש נ’ מדינת ישראל משרד הבריאות