מבקר המדינה פרסם דו”ח ביקורת על החשבונות השוטפים של סיעות הבית היהודי, רע”מ ותע”ל, מאפריל 2015 ועד סוף שנת 2016. הבית היהודי קיבלה דו”ח שלילי ושלילת מימון בסך 180,000 ש”ח, בעוד רע”מ ותע”ל קיבלו דו”ח חיובי. זהו דו”ח משלים לדו”ח הביקורת אשר פורסם ביחס ל-12 סיעות בתאריך 10.1.18

סיעות שניתן להן דוח שלילי וקנס:
הבית היהודיהמבקר קבע כי הכנסות הסיעה לא עמדו בגבולות הקבועים בחוק ביחס להכנסות מותרות, שכן לא ניתן לקבוע את חוקיות חלק מהכנסות הסיעה. בנוסף, מכיוון שהסיעה לא פרעה חובות בסך של כחצי מיליון ש”ח במשך שנים רבות הפכו חובות אלה למעשה ל”תרומות מאולצות”. עוד נקבע כי הסיעה לא ניהלה את חשבונותיה בהתאם להנחיות מבקר המדינה, בכך שלא שמרה את מלוא האסמכתאות לגבי חלק מן ההוצאות, כללה הוצאות בגין תשלומי מס הכנסה שמקורן במערכות בחירות קודמות וכללה בחשבונותיה יתרות זכות כוללניות ממערכות בחירות קודמות, שלא ניתן היה לזהות הרכבן. נכון ליום 31.12.16 צברה המפלגה גירעון בסך של כ-28,000,000 ש”ח.

אי לכך, ובהתחשב במצבה הכספי של הסיעה, נשלל מסיעת הבית היהודי מימון בסך 180,000 ש”ח.

 

סיעות שניתן להן דוח חיובי:

רע”מ ותע”ל: המבקר קבע כי שתי סיעות אלה ניהלו את מערכת החשבונות שלהן בהתאם להנחיות מבקר המדינה, הוצאותיהן והכנסותיהן היו בגבולות שנקבעו בחוק. לפיכך, ניתן לכל אחת מהן דו”ח חיובי לתקופה הרלבנטית.

 

לדו”ח הביקורת המלא: דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של סיעות הבית היהודי, רע”מ ותע”ל לתקופה 1.4.15 עד 31.12.15 ולתקופה 1.1.16 עד 31.12.16