משרד הבריאות פרסם נוהל הגשת ערר על תוצאות הבחינה הממשלתית בפיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, תזונה – דיאטה וקרימינולוגיה קלינית

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס”ח-2008, קובע בסעיף 8(3) שזכאי לקבל תעודה במקצוע בריאות רק מי ש”עומד בתנאי הכשירות המנויים לגבי מקצוע הבריאות בטור ב’ בתוספת הראשונה לעניין השכלה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות” (ובתנאים נוספים).

ס’ 15(ב) לחוק הסדר העיסוק במקצועות הבריאות קובע שמנכ”ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לצורך חוק זה “יקבע הוראות לעניין סדרי הבחינות ולעניין הנוהל לעררים על ציוני הבחינות”.

בהתאם לכך פרסם משרד הבריאות נוהל ובו ההוראות הנוגעות להגשת ערר על ציוני הבחינות בפיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת (קלינאות תקשורת), ריפוי בעיסוק, תזונה – דיאטה וקרימינולוגיה קלינית.

הנוהל קובע, בין היתר, כי נבחן אשר נכשל וציונו בין 59-55 יהיה רשאי ביום הערר אשר ייקבע לשם כך, לעיין בבחינה ולאחר מכן להגיש ערר.

את הערר יש להגיש בתוך 10 ימים מיום העיון, באמצעות הדואר האלקטרוני.

הנוהל קובע את אופן הגשת הערר ומטיל מגבלות על היקף הערר.

על פי הנוהל, הערר יועבר לבדיקת ועדה שתמונה לשם כך, אשר החלטתה תישלח בתוך 60 יום מיום הגשת הערר.

 

לנוהל המלא: נוהל הגשת ערר על תוצאות הבחינה הממשלתית בפיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, תזונה – דיאטה וקרימינולוגיה קלינית