בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה דחה עתירה לפי חוק חופש המידע, לחשיפת הסכמי שכר הטרחה של הועדה המרחבית לתכנון ובניה רכס הכרמל עם עורכי הדין המשמשים כתובע הפלילי וכיועץ המשפטי של הוועדה.

העותרת, עמותת “עורכי דין לקידום מנהל תקין” בקשה לקבל את הסכמי ההתקשרות של עורכי-הדין הפרטיים עם הועדה, לרבות סכומי שכר-הטרחה ששולם להם.

השופט מנחם רניאל דחה את העתירה, בהסתמך על סעיף 9(א)(3) לחוק חופש המידע, אשר קובע כי רשות לא תמסור “מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין”. מכיוון ש”מידע” הוגדר בחוק בין היתר כמידע אודות מצבו הכלכלי של אדם, קובע השופט רניאל כי מסירת מידע על שכרו על אדם, הכלול במצבו הכלכלי, היא פגיעה בפרטיותו.

בפסק הדין מציין השופט רניאל כי אמנם בית המשפט העליון פסק כי “גוף עסקי הבוחר להתקשר עם הרשות רואים אותו כיודע ומסכים, כי – בכפוף לסייגים הקבועים בחוק – המידע הכרוך בהתקשרותו פתוח לעיונו של הציבור”, אלא שהוא סבור שפסק-דין זה חל אך ורק על תאגיד, שאינו חוסה תחת חוק הגנת הפרטיות, ואינו חל על אדם פרטי.

עוד קובע השופט רניאל בפסק-הדין, כי הוא אינו מקבל את עמדתם של שופטים בפסקי-דין שניתנו במקרים אחרים, בהן כן הורו על חשיפת שכרם של עובדי ציבור (כגון עת”מ (ת”א) 2110/06  אמיר נ’ עירית הוד השרון, עת”ם (נצ’) 30204-11-14 עורכי דין לקידום מינהל תקין נ’ הממונה על חופש המידע במועצה המקומית דבוריה ועת”מ (חי’) 19078-03-12 פרג’ נ’ מועצה מקומית ינוח ג’ת).

לפסק הדין המלא (מאתר נבו): עת”מ (חי’) 61049-05-17‏ ‏ עורכי דין לקידום מנהל תקין נ’ הממונה על חוק חופש המידע בועדה המקומית רכס ‏הכרמל