התקבלה עתירה מנהלית שהוגשה כנגד החלטת מועצת העיר קרית מוצקין שלא לבחור בחבר מועצת העיר כנציג העירייה בוועדה המקומית לתכנון ובניה, על רקע כתב אישום התלוי נגדו בגין הפרת דיני תכנון ובניה.

בית המשפט קבע כי בהתאם לסעיף 44ב לחוק התכנון והבניה, כאשר תלוי ועומד כתב אישום נגד חבר מוסד תכנון, יש לבחון את היותו לא ראוי לכהן כחבר המוסד על ידי ועדה מיוחדת שנקבעה לשם כך. לא כל כתב אישום יפסול את המועמד מלכהן כחבר הועדה המקומית לתכנון ובניה, ויש לבחון היא האם הכהונה כחבר בוועדה המקומית לתכנון ובניה בעוד תלוי נגד המועמד כתב אישום מטעם אותה ועדה יוצרת “אפשרות ממשית לניגוד עניינים”.

בית המשפט קבע שבמקרה הנוכחי התשובה היא שלילית, משום שאין זיקה ברורה וישירה בין העבירות שבהן מואשם העותר  לבין התפקיד שהוא מבקש למלא, באופן שימנע ממנו למלא את תפקידו ויעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים. זאת, בין היתר, כאשר עיקרן של העבירות המיוחסות לעותר בכתב האישום, הן תוספת בניה ושימוש חורג בנוגע לגדר אבן ואדניות במסעדה שבבעלותו.

בית המשפט קיבל את העתירה, והורה לראש העירייה לכלול בסדר היום של הישיבה הקרובה של מועצת העיר שינוי בהרכב נציגות העיריה בועדה המקומית, באופן שהעותר ימנה על נציגי העיריה בוועדה.

עת”מ (חיפה) 34979-05-16 סיעת “בר” לביקורת ואיכות השלטון נ’ מועצת העיר – קרית מוצקין.