בעקבות הודעת המדינה לבג”ץ, לפיה שר החינוך ושר האוצר בוחנים שינוי במבנה שנת הלימודים וסוגיית לוח החופשות מונחת על שולחנה של ועדת החינוך של הכנסת, נדחתה עתירה שהוגשה בעניין הפערים בין מספר ימי החופשה הנוהגים במערכת החינוך לבין מספר ימי החופשה המקובלים במשק

העתירה הוגשה ע”י ח”כ איילת נחמיאס-ורבין ועותרים נוספים, ונטען בה בין היתר כי חוזרי המנכ”ל שבמסגרתם נקבע בכל שנה החופשות של מערכת החינוך, אינם עומדים באמות המידה של המשפט המינהלי ודינם בטלות, הן בשל אי-תקינות ההליך שבמסגרתו הם מתקבלים – באופן שרירותי, ללא קריטריונים ברורים, בהעדר שקיפות, ללא היוועצות בארגונים המייצגים את ההורים, ומבלי לשקול את כלל השיקולים הרלבנטיים; הן לנוכח הפער הבלתי-סביר שהחלטה זו יוצרת בין מספר ימי החופשה במערכת החינוך לבין מספר ימי החופשה הנוהגים במשק, אשר גורם גם לפגיעה בחופש העיסוק של ההורים.

בפסק הדין שיבח בג”ץ את הודעת המדינה על בחינת עריכת שינוי מהותי בנושא זה, והדגיש כי אכן מצב הדברים הנוכחי אינו משביע רצון וכי “דומה כי בשלה העת לשינוי”. בנסובת אלה, סברו השופטים כי יש לאפשר ולכנסת ולמשרדי הממשלה לעשות את מלאכתם, להמתין ולראות כיצד יתפתחו הדברים.

עוד הודגש בפסק הדין, כי על משרד החינוך להפעיל את סמכותו לקבוע את לוח החופשות בהתאם לכללי המשפט המינהלי, בשקיפות ותוך שקילת כלל השיקולים הרלבנטיים.

בנוגע לשיקולים הרלבנטיים במסגרת בחינת הסוגיה הבהירו השופטים כי “בצדק טענו העותרים, כי סוגיית לוח החופשות אינה נבחנת אך ורק בפריזמה של יחסי העבודה בין משרד החינוך לבין עובדי ההוראה. לצד זכויות המורים (שאין חולק על חשיבותן), יש ליתן את הדעת גם על יתר חלקי המשוואה: ההורים – שמצפים, ובצדק, כי קולם ישמע; והתלמידים – שמבנה שנת הלימודים, בדגש על קיומו של ‘רצף חינוכי’, משפיע עליהם באופן ישיר”.

בנסיבות אלה, ועל רקע הודעת המדינה, נדחתה העתירה.

לפסק הדין המלא: בג”ץ 3802/17 ח”כ נחמיאס-ורבין נ’ שר החינוך