דו”ח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 2017 מצביע על ליקויים משמעותיים ברשויות מקומיות. בין היתר, מצביע הדו”ח על הליקויים הבאים:

הביקורת בארבע עיריות העלתה ממצאים רבים בדבר ביצוע עבודות בנייה על ידן או על ידי תאגידים העירוניים שלהן בניגוד להוראות החוק והתקנות. על פי דו”ח הביקורת, הממצאים מעוררים חשש כבד להעלמת עין של הוועדות המקומיות מעבודות בנייה לא חוקיות של הרשויות המקומיות ותאגידיהן, ועל אכיפת חוק לא מספקת ולא שוויונית באופן הפוגע באמון הציבור בשלטון החוק, ומחליש את כוח ההרתעה כנגד עבריינות בנייה.

בדו”ח מוצגים גם ליקויים מהותיים שנמצאו ע”י מבקר המדינה בתפקוד דירקטוריונים של חברות עירוניות, המנהלות כספי ציבור רבים.

במסגרת בדיקת השירותים במרחב העירוני הציבורי נמצאו ליקויים רבים במיוחד בערים עכו, טבריה ונצרת – במצבם, בתחזוקתם, בניקיונם ובנגישותם של מתקני השירותים הציבוריים.

במועצה המקומית-תעשייתית נאות חובב, העלתה הביקורת כי בכל הקשור להקמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים במועצה, קיבלו המועצה והעומד בראשה את החלטותיהם בהליכים פגומים ולא סדורים ובניגוד לדעתם של הגורמים המקצועיים שליוו את הקמת הפרויקט

בעיריית טבריה מצביעים ממצאי הביקורת על ליקויים חמורים, ובראשם אי-סדרים חמורים בניהול הכספים; אי-טיפול העירייה בליקויים שעליהם הצביעו גורמי הביקורת השונים; והעברת כספי עירייה שלא כדין לגופים שאינם עירוניים בדרך של תמיכה עקיפה לרבות על ידי תשלום הוצאות המים והחשמל שלהם. עוד נמצא כי משרד הפנים כשל בתפקידו לפקח על התנהלותה הכספית של העירייה, על אף הערות מבקר המדינה בעניין זה בדוח קודם.

 

במועצה האזורית מטה בנימין נמצא כי חלק מסמכויות המועצה מופעלות בידי גופים פרטיים בניגוד לדין, והמועצה אף מתקצבת את פעולותיהם. הקריטריונים שפרסמה המועצה לחלוקת תמיכות למוסדות ציבור כללו גם כאלה המנוגדים לנוהל התמיכות של משרד הפנים וכללו גם שמירת קרקעות וגאולת קרקעות. נמצא כי לצורך מתן התמיכות קבעה המועצה תנאים רבים וספציפיים כל כך עד שמלכתחילה מעט מאוד גופים יכלו לעמוד בהם. כך גם הקריטריונים “גופים הפועלים לשמירה על קרקעות” ו”גופים הפועלים לגאולת קרקעות באיו”ש” אשר יש חשש שהם “נתפרו למידותיהן” של עמותות ספציפיות.

הביקורת העלתה עוד כי ראש המועצה מר אבי רואה שימש בין השנים 2013-2017 גם כיו”ר מועצת יש”ע, ופעל בניגוד עניינים מוסדי בכל הנוגע למעורבותו בהענקת התמיכות של המועצה למועצת יש”ע. התנהלות המועצה האזורית משמעה כי היא משמשת מעין צינור להעברת כספים מהמדינה לעמותה. העברה ‘סיבובית’ של חלק ממענקי הממשלה לעמותה מעלה חשש לעירוב שיקולים זרים של מקבלי ההחלטות.

בעיריית צפת ממצאי הביקורת מלמדים על מחדלים וכשלים בעיקר בכל הנוגע לטיפול בפלישת בעלי עסקים לשטחים ציבוריים בתחום שיפוטה של העירייה, עד כדי העלמת עין מכוונת מהפרות חוק חמורות בעניין זה. הממצאים מצביעים על אוזלת היד של העירייה, על זלזול שלה במשאבים הציבוריים ועל פגיעה באינטרס הציבורי.

במועצה מקומית ריינה הועלו ממצאי ביקורת חמורים, המלמדים על פגיעה מתמשכת בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק. בין היתר נמצא כי בעלי תפקידים במועצה לא מילאו את תפקידם כראוי; כי ראש המועצה ועובדים בכירים פעלו בחשש לניגוד עניינים, בלא שהצהירו על כך ובלא שפעלו לנטרולו של החשש; וכי המועצה פעלה באופן לא תקין ולא אחראי מהבחינה הכספית.

במועצה המקומית באר יעקב, מצאה הביקורת כי בתקופה הרלוונטית  רָווחה ברשות תרבות של תפקוד לקוי ואי-תקינות מינהלית העלולה להגיע עד כדי פגיעה בטוהר המידות, ובעניינים מסוימים פעלו חברי מועצה והעומד בראשה שלא כדין, ובין היתר בכל הנוגע להעסקת קרובי משפחה, מתן תמיכות והקצאת מקרקעין שלא כדין,  וניגודי עניינים של נבחרים.

לדו”ח הביקורת המלא: דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017