מדובר בהצעה לתיקון חוק-יסוד: הממשלה, אשר תאפשר לראש הממשלה לאצול את סמכותו במשרדים בהם הוא מכהן כשר לידי סגן שר.

בדברי ההסבר לתזכיר חוק היסוד, אשר פורסם להערות הציבור ביום 12.12.17, נכתב בין היתר:

“בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס’ 1.1304 בדבר “איסור אצילת סמכויות סטטוטוריות לסגן שר”, נקבע – על יסוד פרשנות החוק ועל יסוד שיקולים נוספים הנובעים ממבנה המשטר החוקתי בישראל ומעקרונות היסוד של השיטה המשפטית […] – כי שר אינו רשאי לאצול מסמכויותיו הסטטוטוריות לסגן שר. בהנחיה מצוין, בין היתר, כי גם מלשון סעיף 25 לחוק-היסוד, אשר עניינו “סגני שרים”, עולה כי סגן שר אינו מפעיל סמכויות סטטוטוריות עצמאיות, אלא הוא פועל, בכנסת ובמשרד שנתמנה לו, “בשם השר שמינה אותו ובמסגרת העניינים שמסר לו” (שם, בסעיף קטן (ב)). לשון זו משקפת את תפיסת המחוקק באשר למהות ולהיקף תפקידו של סגן שר כמסייע לשר […]

הממשלה מבקשת כעת לאפשר, במשרד שראש הממשלה מכהן בו כשר, הפעלת סמכויות סטטוטוריות הנתונות לשר בידי סגן שר שמונה באותו משרד. לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 33 לחוק-היסוד, על דרך של הוספת סעיף קטן (ג1), כך שייקבע כי כאשר ראש הממשלה מכהן כשר הממונה על משרד, יהיה רשאי הוא לאצול את סמכותו, בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג), גם לסגן שר באותו משרד.

יובהר, כי אין בתיקון המוצע כדי לשנות את המבנה המשטרי היסודי אשר מבחין בין תפקידו של שר  – כחבר הממשלה וכממונה על משרד, לבין תפקידו של סגן שר – כמסייע בידי השר. כידוע, המבנה המשטרי בישראל הוא שהממשלה מורכבת משרים, שהם חברי הממשלה, ורק הם עשויים להיות ממונים על משרדים (סעיפים 4 ו-5 לחוק-היסוד). מתוקף היותו של שר ממונה על משרד, הוא אחראי לפעילותו של המשרד ולכל המתרחש בו, בפני ראש הממשלה, בפני הכנסת ובפני בציבור. לשם כך, פעמים רבות מוענקות לשר בחוק סמכויות בתחום פעילותו של המשרד עליו הוא מופקד, וכך, במכלול, הסמכות והאחריות שלובות זו בזו. התיקון המוצע אינו גורע ממעמדו ומאחריותו של השר כממונה על משרד ועל ביצועם של חוקים כפי שהטילה עליו הכנסת. יתרה מכך. ברי, כי אצילת סמכות לידי סגן שר אינה הופכת אותו לשר או לחבר הממשלה. מכאן גם, כי אין בתיקון המוצע כדי לאפשר אצילת סמכויות הנתונות לשר כחבר הממשלה ואשר טבועות בתפקידו כשר, לידי סגן שר. כך למשל, לא ניתן לאצול לסגן שר את הסמכות ליטול חלק בהצבעות ובהחלטות של הממשלה; להיות חבר בוועדת שרים – בין ועדת שרים הפועלת מכוח חוק ובין ועדת שרים שמונתה על-ידי הממשלה לפי סעיף 31(ה) לחוק-היסוד; להגיש הצעות החלטה לממשלה או לוועדת שרים; וכיוצא באלו. […]

באצילת סמכות לידי סגן שר, כמוצע בתיקון זה, השר אינו מתפרק מאחריותו לביצועה התקין של הסמכות, הוא נדרש לקיים פיקוח ובקרה ביחס להפעלת הסמכות בידי סגן השר, והוא רשאי להפעיל את הסמכות בעצמו, כמו גם לבטל את האצילה בכל עת”.

 

חשוב לציין, כי בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס’ 1.1304 בעניין “איסור אצילת סמכויות סטטוטוריות לסגן שר”, אשר נזכרת בדברי ההסבר לתזכיר החוק, נקבע כי האפשרות להאציל סמכויות של שר לסגן השר עלולה לפגוע במבנה החוקתי ולגרום ל”שיבוש חוקתי”. בין היתר קבע היועץ המשפטי לממשלה בהנחייתו כי:

“התרת אצילת סמכויותיו הסטטוטוריות של שר לסגן שר עלולה לגרום ל”שיבוש חוקתי”. לפי המבנה החוקתי שלנו “שר יהיה ממונה על משרד” (סעיף 2(ג) לחוק-יסוד: הממשלה). השר הוא הממונה על המשרד, והוא האחראי על פעילות המשרד בפני ראש הממשלה, בפני הכנסת, ובפני הציבור. לשם כך הוענקו לו בחוק סמכויות בתחום פעילותו של המשרד עליו הוא מופקד. אצילת סמכויות לסגן השר עלולה לפגוע במבנה חוקתי זה, ואף לרוקן אותו מתוכן מקום שתהיה אצילת סמכויות גורפת של סמכויות השר לסגן השר, כגון במשרדים בהם המשרד יתנהל למעשה על-ידי סגן שר […]

הפעלת סמכויות סטטוטוריות על-ידי סגן שר – אשר נבחר מקרב חברי הכנסת, ותוקף כהונתו כסגן שר מותנה בהיותו חבר הכנסת – מחדדת ומחריפה את הבעיה של ניגוד האינטרסים המוסדי שבין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, ואת ה”עירוב הלקוי” שבין תפקידי הפיקוח הפרלמנטריים המוטלים על חברי הכנסת, לבין תפקידי הביצוע הממשלתיים […]

אצילת סמכויותיו הסטטוטוריות של שר לסגן שר מעוררת גם את החשש של הגברת המעורבות הפוליטית ועירוב שיקולים פוליטיים בעשיה המקצועית של השירות הציבורי… אכן, גם השר הוא אישיות פוליטית. ברם, תיחום הפעילות והאחריות בין השר לדרג המקצועי במשרד הוא בדרך-כלל ברור וגלוי. הוספת גורם פוליטי נוסף, סגן שר, המשמש במקביל כחבר הכנסת מן השורה, לזירת העשיה המקצועית במשרד, עם סמכויות סטטוטוריות, עלולה להפר את האיזון הקיים”.

 

ככל שתזכיר חוק-היסוד אכן יאושר בסופו של דבר, יש להניח כי הסוגיה תבוא בפני בג”ץ, אשר יצטרך לבחון את הקשיים החוקתיים העקרוניים אשר מעוררת הצעה זו.

 

לתזכיר חוק היסוד: תזכיר חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס’…) (אצילת סמכות לסגן שר)

להנחיית היועץ המשפטי לממשלה: הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס’ 1.1304: איסור אצילת סמכויות סטטוטוריות לסגן שר