רשות החדשנות – המדען הראשי

המשרד עוסק בניהול הליכים משפטיים מול המדען הראשי – רשות החדשנות, בבתי המשפט ומחוץ להם, לרבות הגשת עתירות מינהליות, ערעורים ועררים

המשרד מייצג חברות בהתמודדות עם החלטות רשות החדשנות והמדען הראשי (או אי-קבלת החלטה לאורך זמן), במקרים של עיכוב כספים על-ידי המדען הראשי, עיכוב מתן אישורים על-ידי המדען הראשי, סירוב לאשר הוצאות ותשלומים מסוגים שונים, סירוב לתת אישורים, ביטול החלטות, דרישה להשיב הטבות ועוד.

בנוסף עוסק המשרד בהגשת בקשות לפי חוק חופש המידע לרשות החדשנות – המדען הראשי, על מנת לחשוף ולקבל מידע המצוי בידי המדען הראשי; הן מידע כללי והן מידע ונתונים הנוגעים להתנהלות המדען הראשי, לקריטריונים על-פיהם הוא פועל ולהחלטות המתקבלות על ידו.

רשות החדשנות פועלת על פי מערכת סבוכה של כללים, המעוגנים בסדרה גדולה של מקורות: חוק, תקנות, הוראות מועצה, נהלי המדען הראשי, נהלי מסלולי הטבות וחוזרי המדען הראשי. בנוסף לכך, חלים על רשות החדשנות העקרונות החוקיים והחוקתיים החלים על כל רשות מנהלית. לכן, כאשר מתמודדים עם החלטות שליליות או התנהלות בעייתית מצד רשות החדשנות כדאי להיעזר בעורך-דין הבקיא בכללים הרלבנטיים מצד אחד ובכללי המשפט המנהלי והציבורי מצד שני.

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – המדען הראשי

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – או בקיצור רשות החדשנות – היא הגוף המרכזי לניהול התמיכה הממשלתית בחדשנות של התעשיה הישראלית, ומטרתה לקבוע את המדיניות ולהעניק סיוע ותשתית מקצועית לעידוד החדשנות. בראש הרשות עומד המדען הראשי.

במסגרת תפקידה מפעילה המשיבה סדרה של תכניות ומסלולי תמיכה בחברות המבצעות מחקר ופיתוח, על מנת לקדם יזמות וחדשנות טכנולוגית.

רשות החדשנות היא למעשה “גלגולו” הנוכחי של תפקיד המדען הראשי במשרד הכלכלה ומחליפה את לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה ואת העמותה הממשלתית מתימו”פ (מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח).

שינוי זה נקבע בהחלטת ממשלה מיום 28.9.14 בה הוחלט על הקמת רשות לאומית לחדשנות טכנולוגית שתהווה תאגיד ציבורי עצמאי, ועל תיקון החוק בהתאם לכך.

התיקון לחוק התקבל בכנסת ביום 10.8.15, ובמסגרתו שונה שם החוק ל”חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ”ד-1984″.

חשוב לציין, שהתיקון לחוק המו”פ כולל הוראת מעבר, הממשיכה להחיל על מסלולי המו”פ הישנים את הוראות החוק העיקרי בנוסחו טרם התיקון, וזאת עד חלוף שנה מיום מינוי מועצת הרשות (או עד שמועצת הרשות תקבל החלטה אחרת).

פעולותיה וסמכויותיה של רשות החדשנות מוסדרים בכמה מקורות חקיקתיים:

חוק המו”פ

החוק העיקרי אשר מסדיר את פעילות רשות החדשנות והמדען הראשי הוא חוק המו”פ (החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ”ד-1984).

מטרת החוק, היא לפעול בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, למטרות הבאות:

  1. יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;
  2. יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי (“תשואה עודפת” מוגדרת כ”הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח”);
  3. פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;
  4. עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל, ובכלל זה בנגב ובגליל;
  5. שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה;

לרשות החדשנות שלושה אורגנים:

  1. מועצת הרשות.
  2. מנכ”ל הרשות.
  3. ועדות המחקר.

המדען הראשי הוא ראש הרשות, ומשמש כיו”ר מועצת הרשות וכיו”ר ועדות המחקר.

תקנות המו”פ

מכוח חוק המו”פ נקבעו תקנות המהוות חקיקת משנה, ומסדירות עניינים כגון גובה האגרות שיש לשלם עבור בקשות שונות, השמירה על זכויותיהם של עובדים המועסקים אצל המבקש לפי חוק שכר מינימום, הגדלת המענקים הניתנים באזורי עדיפות ועוד.

בין היתר נקבעו התקנות הבאות:

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (אגרות), תשס”ו-2006;

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (התניית אישורים – שכר מינימום), תשע”א-2011;

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (כללים בדבר תוספת לשיעורי מענק באיזורי עדיפות), תשס”ג-2003.

הוראות מועצה (מועצת רשות החדשנות)

חוק המו”פ מעניק למועצת רשות החדשנות את הסמכות לקבוע ביחס לכל אחד ממסלולי ההטבות הוראות בנושאים שונים.

המועצה מחויבת לכלול הוראות בעניין סוגי ההטבות והיקפן, תנאים בנוגע לאישור ועדת המחקר לתכנית או בנוגע לקבלת ההטבות, אופן הגשת הבקשה, אופן בדיקת הבקשה ועוד.

בנוסף, המועצה רשאית לכלול יחס לכל מסלול הטבה הוראות בעניינים נוספים, כגון עיכוב בתשלום הטבות ודרישת ערובות כתנאי להחזרתן, תשלום מקדמה על חשבון ההטבות, הבעלות על הידע המפותח, דיון חוזר בהחלטות ועוד.

נהלי המדען הראשי:

בנוסף לחוק ולתקנות, קבע המדען הראשי (עוד קודם לכניסתו לתוקף של התיקון לחוק המו”פ והקמת רשות החדשנות) סדרה של נהלים, המפרטים את האופן בו נדרשים מגישי בקשות ומקבלי תמיכות לפעול במסגרת הגשת הבקשות, הגשת דיווחים שוטפים, רישום ותיעוד ועוד.

בנוסף כוללים נהלי המדע”ר סדרה של הנחיות פנימיות באשר לאופן בו נדרשים הגורמים הרלבנטיים ברשות החדשנות לפעול, כגון לוחות זמנים, מתן אישורים שונים וכיוב’.

חשוב להדגיש, כי נהלי המדען הראשי כפופים למסגרת הסמכויות שנתונה למדען הראשי ולרשות החדשנות בחוק. פירוש הדבר הוא שהנהלים אינם יכולים להעניק למדען הראשי סמכויות מעבר לאלה שהוענקו לו בחוק, ואינם יכולים לעמוד בניגוד לעקרונות ולהוראות הקבועות בחוק.

קיימים נהלי מדע”ר רבים, אשר המרכזיים בהם הם אלה:

נוהל מדע”ר 200-01 – נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו”פ 

נוהל מדע”ר 200-02 – נוהל הגשת בקשה לתמיכה

נוהל מדע”ר 200-03 – נוהל ניהול מערכת הכספים לצרכי מו”פ והגשת דו”חות ביצוע במהלך תקופת המו”פ ובסיומה

נוהל מדע”ר 200-04 – נוהל דיווח ותשלום תמלוגים

נוהל מדע”ר 200-05 – נוהל עבודת החברות מול לשכת המדע”ר

נהלים רלבנטיים נוספים הם הנהלים הקונקרטיים אשר קבועים לכל אחד ממסלולי ההטבה, אשר מפרטים את ההנחיות והתנאים הנוגעים לאותו מסלול.

חוזרי המדען הראשי

המדען הראשי מפרסם מעת לעת חוזרים (בדומה לחוזרי מנכ”ל).

חוזרי המדע”ר הם בגדר הנחיות פנימיות של רשות החדשנות, אשר מנחים אותה בהתנהלותה ובקבלת החלטות בעניינים שונים.

כלל, הנחיות פנימיות הן הוראות שמגדירות את נהלי העבודה של הרשות ואת העקרונות שאמורים להנחות אותה בהפעלת שיקול דעתה, ולא ניתן במסגרתן לקבוע הסדרים משמעותיים ועקרוניים (“הסדרים ראשוניים”).

תחומים נוספים